Slovo garanta

Podušky TUMAG
Vyjádření bývalého primáře oddělení magnetoterapie nemocnice Městec Králové
MUDr. J. Chvojky, CSc.

MAGNETICKÉ PODUŠKY TUMAG

Člověk je během svého života trvale ovlivňován magnetickým polem Země a dalšími zdroji magnetismu, aniž si to uvědomujeme. Tato pole jsou buď stálá, nebo střídavá, různé síly, kolísají s povětrnostními změnami. Člověk nemá schopnost magnetické pole vnímat, proto¬že není vybaven aktivním čidlem, jako je ucho pro sluch či oko pro zrak. Přesto však jsou výjimky a někteří lidé je vnímají jako různé pocity. Jsou to ti, kteří s dosti velkou pravděpodobností předpovídají např. změny počasí. V posledních desetiletích se začalo magnetického pole využívat nejen v průmyslu, ale i v medicíně. Například v diagnostice – magnetické resonance, v léčení – pulsní generátory, ale i aplikátory se stálým magnetickým polem. Zavádění magnetoterapie i přes nesporné kladné výsledky prodělávalo řadu dětských nemocí. Nyní se ukazuje, že v léčbě celé řady chorob má své nezastupitelné místo. Toto tvrzení může naše oddělení pulsní magnetoterapie potvrdit téměř s jistotou. S magnetic¬kým polem v medicině pracujeme téměř 18 let a léčených pacientů jsou tisíce. Je samozřejmé, že ani magnetoterapie jako každá léčebná metoda není samospasi¬telná. Má svá úskalí a selhání. Ale ve většině případů se ukázala velmi efektivní tam, kde selhaly ostatní léčebné metody, nebo se jejich účinek vlivem magnetic¬kého pole zřetelně zvýraznil.

Před léty jsme začali používat permanentní magnety o silné indukci (síle), které byly zašity do látkových obalů. Později byly vyvinuty přístroje, které genero¬valy až padesátkrát silnější magnetické pole. Jejich účinek je efektní a je velmi po¬dobný léčebným účinkům permanentních nebo-Ii stálých magnetů. Naskýtá se otázka, jak působí magnetické pole na organismus? Odpovědí na tuto otázku se zaobírá řada vědeckých kapacit z celého světa. Rozhodně nejde o žádné šarla¬tánství, ale o velmi nadějný obor mediciny. (Důkazem jsou např. práce manž. Barnothy nebo prof. Bassetta – USA). Magnetické pole je součástí vesmíru, tedy i Země a řídí se fyzikálními zákony. Tyto byly popsány již II minulosti Faradayem a Maxwelem a platí nezávisle na nás. Vliv magnetického pole na živou tkáň je nesporný a byl prokázán moderními přístroji.

Musíme si uvědomit, že veškerá látková proměna (metabolismus), která probíhá v každém živém organismu, jsou vlastně elektrochemické děje. Probíhají na úrovni tkáňové, buněčné, subcelulární a molekulární. Magnetické pole stálé ¬ze zašitých magnetů do látky či proměnné generované z moderních přístrojů, způsobují v těle vznik slabých, ale reálných elektrických proudů, které jsou měři¬telné. Tyto proudy mají nesporný vliv na vlastní elektrochemické děje v organis¬mu. Podrobnější výklad by byl příliš obšírný. Většinou víme, co magnetické pole umí a kdy nám může pomoci.

S přibývajícím věkem dochází v lidském organismu k mnoha změnám. K těm nepříjemným patří degenerativní změny na kloubech, převážně nosných (ko¬lena, kyčle, páteř), kterým říkáme ARTHROSA. Jde sice o chorobu, na kterou se neumírá, ale je bolestivá a značně ztrpčuje život postiženým. Podobné změny vznikají i u jiných chorob, závažnějších, zahrnujících do skupiny REUMATOIDNÍCH CHOROB. Je nyní nad slunce jasné, že magnetické pole znač¬ně tlumí bolestivé stavy a stavy zánětlivé, kterými jsou jedinci zužováni. Vedle slo¬žitých a drahých generátorů pulsních magnetických polí se uplatňují jednoduché magnetické pomůcky, různě tvarované a se správně napólovanými magnety. Rovněž se klinicky ukázalo, že současně podávané léky – jako např. nesteroidní antirevmatika (SURGAM, RHEUMANOL, SAUCVLÁTY apod.), ale i steroidní hor¬mony (PREDNISON) jsou ve svém účinku zesilovány, takže pacient může snížit denní dávku léků. Jen pro malé množství pacientů je dosažitelné zdravotnické za¬řízení, kde je magnetické pole odborně aplikováno přístroji. Ze zkušeností a z úst¬ního podání pacientů dnes víme, že řada lékařských pracovišť v honbě za body nedodržuje doporučenou metodiku. Proto je léčba mnohdy neúčinná. a pověsti o neúčinnosti se šíří mnohem rychleji, než dosažené výsledky kladné. Rovněž vyu¬žívání magnetického pole různými léčiteli vede zákonitě k diskreditováni této slib-né metody.

Můžeme jen potvrdit, že na našem jediném lůžkovém oddělení magnetote¬rapie v ČR používáme úspěšně pulsní magnetické pole. Tuto léčbu však doplňu¬jeme aplikací magnetických deček a to jak na oblast kloubů, tak měkkých tkání. Tato léčba magnetickými poduškami se stává na našem oddělení stále více ;žá. daná a pacienti si ji sami již vyžadují – např. na noc. Samotné nás překvapuje vel¬mi dobrý efekt tohoto postupu. Bolesti ustupují, tkáně se lépe prokrvují a pacien¬ti se celkově cítí psychicky velmi dobře. Zatím jsme nezaznamenali negativní účinek. Používání magnetických polí obecně nedoporučujeme u gravidity ;implanto¬vaných kardiostimulátorů a některých těžkých zdravotních stavech, rovněž není vhodné aplikovat mag. podušky pro místa postižená plísní (nohy, prsty).

Magnetické podušky TUMAG jsou řešením tam, kde se pacient nemohl do¬stat např. na lůžkové oddělení přístrojové, nebo do lázní pro léčení chorob pohy¬bového ústrojí. Touto terapií můžeme pacienta uchránit před vedlejšími účinky zapříčiněnými užíváním velkého množství ana!getik (léku proti bolesti). Tyto magne¬tické pomůcky jsou klinicky vyzkoušeny a schváleny MZ ČR a MZ SR. Nejsou ná¬vykové, mají dlouhou životnost, jednoduchou aplikaci a celou řadu dalších klad¬ných vlastností, které dále ověřujeme.

Na základě dlouholetých zkušeností s touto léčbou ji můžeme doporučit ja¬ko velmi účinnou.

MUDr. Jiří CHVOJKA, CSc.
oddělení pulsní magnetoterapie
nemocnice MĚSTEC KRÁLOVÉ
okres Nymburk

Dokumenty ke stažení.